Czy można przetwarzać dane wrażliwe (szczególna kategoria danych osobowych) w Microsoft Teams?

Dane wrażliwe, pojęcie to odnosi się do kategorii danych osobowych, które wymagają szczególnej ochrony. Zalicza się do nich informacje takie jak poglądy polityczne, przekonania religijne, dane dotyczące zdrowia lub genetyczne.

Dane wrażliwe w Microsoft Teams przetwarzać można, jednak istnieją pewne warunki określone w Ustawie: 

  • jeśli osoba, której dane mają być przetwarzane wyrazi na to zgodę, 
  • jeśli przepis szczególny innej ustawy (niż ustawy o ochronie danych osobowych) zezwala na przetwarzanie takich danych bez pisemnej zgody osoby, której dotyczą – przepisy te muszą jednak zagwarantować ochronę takich danych, 
  • przez sądy w celu dociekania prawdy oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z wydanych orzeczeń sądowych lub administracyjnych,  
  • jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, 
  • przez pracodawcę – jednak mogą to być jedynie dane pracowników i tylko pod warunkiem, że wyrażą oni na to zgodę. 
  • w celu ochrony zdrowia oraz świadczenia usług z nim związanych – lekarze są objęci obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, 

Należy zapewnić także odpowiednie prawa określone w ustawie.Oraz należy przestrzegać wszystkich innych postanowień Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych (RODO) do zwykłych danych osobowych. 

Jeśli żaden z tych warunków nie jest spełniony przetwarzanie danych wrażliwych nie jest możliwe. 

Krzysztof

Krzysztof

Zostaw komentarz